Informacje dla wierzyciela

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Adam Szymański

Komornik Sądowy informuje:

Zapraszam wierzycieli do składania wniosków egzekucyjnych przeciwko dłużnikom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie obszaru podlegającego właściwości Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Komornik osobiście podejmuje wszelkie czynności egzekucyjne, w tym także czynności terenowe. Postępowania egzekucyjne i inne przewidziane ustawą czynności prowadzone są z wysoką starannością i w zgodzie z przepisami prawa.

Kancelaria dysponuje dostępami do systemów:

  • e-sąd.
  • ognivo (zapytania o rachunki bankowe).
  • e-zus (zapytania o płatnika składek na ubezpieczenia społeczne dłużnika).
  • CEIDG z dostępem do modułu niejawnego.
  • Elektronicze księgi wieczyste.
  • Cepik.
  • e-US.

Wzory pism dla wierzyciela:

należy wypełnić drukowanymi literami

Komornik zwraca się do wierzycieli z prośbą o wskazywanie we wniosku egzekucyjnym możliwie wszelkich znanych informacji o stanie majątkowym dłużnika i jego adresach zamieszkania. Znacznie ułatwi to i przyspieszy postępowanie egzekucyjne, a także zwiększy szanse na skuteczną egzekucję.

Oświadczenie o wyborze komornika

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów

Wniosek o wykonanie zabezpieczenia

Zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika

Wniosek o wykonanie eksmisji

Wniosek o spis inwentarza